polityka prywatności

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa zwana dalej Polityką została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych odobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (akt prawny zwany dalej RODO).

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona na potrzeby strony www.jaroslawszymanski.pl i wchodzi w życie w dniu 14 grudnia 2020 r.

Definicje:
1. Administrator Danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych.

5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym,dostępny według określonych kryteriów.

6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemachinformatycznych.

7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innychjednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danychosobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzaniadanych osobowych w takim systemie.

8. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanejtożsamości podmiotu (Użytkownika).

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem Danych osobowych jest Jarosław Zdzisław Szymański. Kontakt tel: 42 684 72 61 lub e-mail: kontakt@jaroslawszymanski.pl oraz ul. Piotrkowska 270, Łódź.

2. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony www.jaroslawszymanski.pl niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

3. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

4. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

5. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,

b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych,

c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką i obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

1. Administrator oraz wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych, zobowiązane są do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Prywatności oraz innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z przetwarzaniem Danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony www.jaroslawszymanski.pl 

2. Wszystkie dane osobowe pozyskane w związku z funkcjonowaniem strony www.jaroslawszymanski.pl są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,

b) dane są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty,

c) dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

d) dane są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,

e) dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

f) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane,

g) dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danychosobowych uważa się w szczególności:

a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie danych osobowych;

g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

 

III. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalnościi ciągłości Przetwarzanych danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki obejmują:

a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

b) ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall i/ lub oprogramowania antywirusowego.

c) ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

 

IV. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

4. Każdemu, którego prawa w zakresie ochrony Danych osobowych zostały naruszone ma prawo wnieść skargę do organu nadzworczego, jakim jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych (Prezes UODO).

 

V. Postanowienia końcowe

Strona nie wykorzystuje plików cookies.W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy prawa wskazane na wstępie. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, przy czym każdorazowo będzie aktualizowana na stronie, której dotyczy.

JZS wybory