biografia

W czasie studiów w latach 1981 – 1986 na Wydziale Prawa UŁ rozpocząłem działalność samorządową organizując Samorząd Studencki, który po wstrząsie stanu wojennego zabiegał o autonomię wyższych uczelni i swobodę dla aktywności studenckiej na terenie uczelni. Poza statutowymi działaniami samorządu studenckiego, jako jego przewodniczący organizowałem akcje protestacyjne przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, które ograniczały autonomię uczelni i kompetencje samorządu studenckiego. Skutkowało to inwigilacją przez aparat bezpieczeństwa PRL i przyznaniem po latach przez IPN statusu pokrzywdzonego.

Aplikację adwokacką odbyłem w latach 1987 – 1991 w izbie łódzkiej w zespołach adwokackich. Zawód adwokata wykonuję od 1991 roku, początkowo w formie spółki adwokackiej MS oraz indywidualnej kancelarii, obecnie tylko własnej kancelarii. Wykonuję praktykę adwokacką o charakterze ogólnym, zajmując się zarówno dziedziną prawa cywilnego jak również karnego.

W latach 1992 – 2008 prowadziłem obsługę prawną firm ubezpieczeniowych oraz spółek córek międzynarodowych koncernów. Specjalizuję się w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z pogranicza prawa gospodarczego i karnego oraz prawa karnego skarbowego.

W ramach obowiązków w samorządzie adwokackim pełniłem funkcję wykładowcy aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego skarbowego i procedury karnej, a także członka komisji egzaminacyjnych na egzaminach adwokackich.

W 2007 r. zostałem wybrany przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej do Okręgowej Rady Adwokackiej Łodzi, pełniąc funkcję rzecznika prasowego oraz przewodniczącego komisji parlamentarno-prawnej ORA. W latach 2008, 2010, 2013 oraz 2016 uzyskiwałem mandat delegata na IX, X, XI i XII Krajowe Zjazdy Adwokatury. W 2010 r. Krajowy Zjazd Adwokatury powierzył mi funkcję wiceprzewodniczącego Zjazdu.

Od 11 maja 2013 zostałem wybrany przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej na urząd dziekana ORA w Łodzi, który pełnię do chwili obecnej.

Byłem organizatorem 2007 r. I. Konferencji Samorządów Zaufania Publicznego „Samorządna Rzeczpospolita – Nie ma wolności bez samorządności”, która zgromadziła w Łodzi ponad 120 przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z całego kraju i była sprzeciwem wobec centralistycznych tendencji rządów PiS zmierzających do ograniczenia samorządności zawodowej. Wydarzenie to zostało zauważone w przestrzeni publicznej, jako tzw. „bunt wykształciuchów”. Na kanwie konferencji został przygotowany pierwszy w kraju projekt współpracy i integracji samorządów zawodów zaufania publicznego, który zaowocował powołaniem Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć.

JZS wybory